គេហទំព័រ

អូតូម៉ាសុីនឆេះពេលភ្លើងរEDCដាច់ (ATS)

  

*មានលក់កូនស្វាយចាន់ទីពូជ M23 និង កូនស្លា  អាស័យដ្ឋាន ភូមិ អូរពឺត សង្កាត់ ទួលល្វា ក្រុង ប៉ៃលិន  ខេត្ត​ ប៉ៃលិន 

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ ៖  097 528 40 88  /  088 92 07 489

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែ

លោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ 

ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Message

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World