កសិកម្ម

សកម្មភាពនៃការត្រៀមប្រកួតប្រជែងស្នាដៃយុវជនសតវត្សទី ២១ ក្រោមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យកសិកម្ម 
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលរួមទស្សនាបានដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥-១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសកលវិទ្យាល័យ Techno

 

 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World