ព័ត៌មានវិទ្យា

***Microsoft Office 

Tablet and Rachel ជាអ្វី ? ទាញយក
Excel -khmer ទាញយក
Excel-2007 ទាញយក
Excel-2010-advanced ទាញយក
Microsoft Excel 2007-khmer ទាញយក
Microsoft Office Word 2010 Khmer ទាញយក
Microsoft PowerPoint 2010 ទាញយក
Microsoft word 2010 ទាញយក
Microsoft word_exercise 1 ទាញយក
Microsoft word_exercise 2 ទាញយក
MicrosoftWord ទាញយក
Ms. Power Point-khmer ទាញយក
TU2_ICT_Manual_ព័ត៌មានវិទ្យា ទាញយក
ការប្រើប្រាស់ Internet ទាញយក
ការប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិក ទាញយក
ក្រុមអាយធី៤ Microsoft ទាញយក
មូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យ Ms-Excel  ទាញយក
មូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យ ទាញយក
 Excel ពីBasic ដល់ Advance ទាញយក
មេរៀន Microsoft Excel ទាញយក
មេរៀន MS Word 2007 ទាញយក
រូបមន្ដ Excel ទាញយក
លំហាត់ Excel ជ្រើសរើស ទាញយក
khmer book SPSS 16 ទាញយក

 

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World