វិធីសាស្ត្របង្រៀន

អរគុណលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ...

27-02-2020 ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

e-learning ទាញយក
Building Intelligent ទាញយក
កំណែទម្រង់អប់រំនៅកម្ពុជា ទាញយក
ស្រាវជ្រាវសកម្ម ទាញយកសៀវភៅ
កិច្ចការ ទាញយកសៀវភៅ
គោលការណ៍នៃការបង្រៀន និងរៀន ទាញយកសៀវភៅ
តើអាចជំរុញសិស្សឳ្យគិតដោយរបៀបណា ទាញយកសៀវភៅ
Edu-I-5-ដោះស្រយបញ្ហាក្នុងការបង្រៀន ទាញយកសៀវភៅ
រៀបសរសេរកិច្ចតែងការបង្រៀន ទាញយកសៀវភៅ
វិធីរៀនបែបសហការ ទាញយកសៀវភៅ
វិធីដោះស្រាយបញ្ហា ទាញយកសៀវភៅ
វិធីនានានៃការសិក្សាអង្កេត ទាញយកសៀវភៅ
វិធីវិទ្យាសាស្ត្រ ទាញយកសៀវភៅ
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ ទាញយកសៀវភៅ
វិធីឧទ្ទេស ទាញយកសៀវភៅ
សិស្សមានឥរិយាបថឈ្លើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ទាញយកសៀវភៅ
របៀបអភិវឌ្ឍអាកប្បកិរិយា ទាញយកសៀវភៅ
ការសិក្សាបែបស្ថាបនា ទាញយកសៀវភៅ
ការវាស់វែង និងការវាយតម្លៃ ទាញយកសៀវភៅ
ធាតុផ្សំនៃការបង្រៀនដែលមានប្រសិទ្ធភាព ទាញយកសៀវភៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមេរៀន ទាញយកសៀវភៅ
ការអប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ទាញយកសៀវភៅ
វិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក ទាញយកសៀវភៅ
វត្ថុបំណងនៃការបង្រៀន និងការបង្រៀនតាម ទាញយកសៀវភៅ
គ្រូបង្រៀននិងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ទាញយកសៀវភៅ

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World