ពុទ្ធមន្ត

ព្រះធម៌មាននៅទីនេះ...

កប្បកថាសម្តែងអំពីកប្បចម្រើននិងប្បវិនាស ទាញយក
កម្រងពាក្យអប់រំ ដកស្រង់ពីព្រះពុទ្ធសាសនា ទាញយក
ការត្រាស់ដឹង ទាញយក
ក្បួនសាខាវង្សត្រកូល ទាញយក
គម្ពីរព្រះភិធម្មយមកប្បករណ៍ ទាញយក
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ១ ទាញយក
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ២ ទាញយក
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ៣ ទាញយក
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ៤ ទាញយក
គម្ពីរមហាបដ្ឋានភាគទី១ ទាញយក
គម្ពីរមហាបដ្ឋានភាគទី២ ទាញយក
គម្ពីរសារត្ថសង្គ័ហៈភាគទី២ ទាញយក
គាថាធម្មបទប្រែ ទាញយក
ឃ្លាំងគំនិតដែលគួរសិក្សា ទាញយក
ចរិយាមហាបុរស ទាញយក
ជីវិតប្រក្រតីភាគ_ ២ ទាញយក
ជីវិតប្រក្រតីភាគ_១ ទាញយក
ជំនួយសតិ ២០ ទាញយក
ជំនួយសតិ ២១ ទាញយក
ជំនួយសតិ ភាគ៣ ទាញយក
ជំនួយសតិ ភាគ៤ ទាញយក
ជំនួយសតិ ភាគ៦ ទាញយក
ជំនួយសតិ ភាគ១៨ ទាញយក
ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ១ ទាញយក
ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ២ ទាញយក
ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ៣ ទាញយក
ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ៤ ទាញយក
តិរច្ឆានវិជ្ជា ទាញយក
តួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនា ទាញយក
ទានកថា ព្រះបាឡាត់ឃោសនាគ ហែម-ចៀវ ទាញយក
ធម៌ជាមាគ៌ាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជីវិត ទាញយក
ធម៌នមស្ការ និង បរិត្តបាលិ ទាញយក
ធម៌សូធ្យបូជាគុណព្រះរតនត្រ័យសង្ខេប ទាញយក
ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ (បាលី-ប្រែ) ទាញយក
ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ១ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ២ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ៣ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ៤ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ៥ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ៦ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ៧ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ៨ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ៩ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ១០ ទាញយក
ធម្មទេសនា_ ភាគ១១ ទាញយក
ធម្មទេសនាមយៈ បុណ្យកើតអំពី ទាញយក
ធម្មបទគាថា ទាញយក
ធម្មបទដ្ឋកថា នៃព្រះសុត្តន្តបិដក  ទាញយក
ធម្មសង្គហៈ(ការរួបរួមកងធម៌ជាពួកៗ) ទាញយក
បរមត្ថជោតិកៈ បរិច្ឆេទទី១ ចិត្តសង្គហៈ ទាញយក
បរមត្ថជោតិកៈ បរិច្ឆេទទី២ ចេតសិកសង្គហៈ ទាញយក
បរមត្ថជោតិកៈ បរិច្ឆេទទី៣  ទាញយក
បរមត្ថជោតិកៈបរិច្ឆេទទី៣ បកិណ្ណសង្គហៈ ទាញយក
បរមត្ថជោតិកៈបរិច្ឆេទទី៧ បកិណ្ណសង្គហៈ ទាញយក
បរមត្ថទីបនី អដ្ឋកថា ខុទ្ទកនិកាយ ទាញយក
បុណ្យកាន់បិណ្ឌ (ភ្ជុំបិណ្ឌ) ជាបុណ្យទំនៀម ទាញយក
បុណ្យទំនៀមខ្មែរ(ក្រាំងបុណ្យទាំង១២ខែ) ទាញយក
បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី១ ទាញយក
បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី២ ទាញយក
បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី៣ ទាញយក
បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី៤ ទាញយក
បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី៥ ទាញយក
ប្រការ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ ទាញយក
ប្រជុំធម៌បទនមស្សការ ទាញយក
ប្រជុំព្រះធម៌ក្នុងមហាសម័យ ទាញយក
ប្រជុំរឿងប្រេត ភាគទី១ ទាញយក
ប្រជុំរឿងប្រេត ភាគទី២ ទាញយក
ប្រយោជន៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនា ទាញយក
ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក ៣ ទាញយក
ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក ៤ ទាញយក
ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក ៥ ទាញយក
ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៥ ទាញយក
ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៦ ទាញយក
ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៧ ទាញយក
ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៩ ទាញយក
Buddha-76-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៥ ទាញយក
ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៦ ទាញយក
ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៧ ទាញយក
ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៩ ទាញយក
ពន្លឺនាវាត្រៃលក្ខណ៍ និង នាវាត្រៃលក្ខណ៍ ទាញយក
     

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World